Login or sign up Lost password?
Login or sign up
ba gayon nagsi- muhi ang pagiging wikang opisyal ng tagalog sa loo-b at labas ng Katipu- nan. Manuel Quezon ay siyang unang nag-ukol ng matayog na papuri at pagpapahalaga sa bantog na sampung aral ng Katipunan, nang sabihin niya sa isang talumpati noong ika-:i9 ng Nobyembre ng 192y, na *'wala nang tanging buhay na lawaran si Andres Bonifacio, ang lalaki at ang magiting, kundi ang kanyang sampung utos na siyang naghahayag ng mga tunay na karapatan ng mga anak ng bayan". Hermenegildo Cruz ay siya namang nag-ukol ng kuro-kuro, sa kanyaiig akdang ANG PAGKA-MANUNULA AT PAKAMANUNU- LAT NI ANDRES BONIEAGIO, ng sumusunod: **Kung ang pagka-manunula ni Rizal ay lalong nakilala't hinangaan dahil sa kanyang tulang huling paalam, si Bonifacio nama'y nakilala't napabantog dahil sa kanyang Dekalogo, na kung bagaman nasusulat sa tukiyan, ay tula ring maituturing, sapagka't ang kanyang damdamin at matatayog na simulain ay naisulat sa ilang mga pangungusap na tumpak. ^ ^ Si Heneral Artemio Riearte Vibora, higit marahil sa lahat, ay si- ^ J ^ yang unang nagkaroon ng malaking pagmamalasakit upang ang Deka- ^ ^ ^ logo ni Andres Bonifacio ay maisalin sa iba't ibang wika.